PGS 15

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) is een richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die bij ongewenste situaties, zoals een branduitbraak, gevaarlijk zijn voor uw personeel, bedrijf of omgeving. Deze stoffen dient u op te slaan in een opslagsysteem dat voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in de richtlijn. De richtlijn omschrijft hoe u gevaarlijke stoffen veilig opslaat.

Onderaan deze pagina leest u meer over de verschillende klassen van gevaarlijke stoffen en welke vereiste systemen daarbij horen.

In onze webshop vindt u onder andere:

Deze producten zijn speciaal ontworpen om de gevaarlijke stoffen veilig op te slaan en te beschermen tegen onbedoelde releases.

Show Filters

Toont alle 18 resultaten

Show Filters

Toont alle 18 resultaten

Gevaarlijke stoffen opslaan

De Milieu Concurrent heeft een compleet assortiment aan systemen die voldoen aan de PGS 15-richtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van verpakte chemische middelen of gasflessen. Naast containers en veiligheidskasten vindt u onder meer lekbakkennooddouchesoogdouchesgasflessenopslag en absorberende doeken in onze webshop.

Voor wie geldt de PGS 15 richtlijn?

Wanneer u binnen uw bedrijf verpakte gevaarlijke stoffen opslaat, ook al is het tijdelijk, dan krijgt u te maken met de verschillende richtlijnen waaronder ook de PGS 15 richtlijn. Niet alle gevaarlijke stoffen vallen onder deze richtlijn, raadpleeg voor een volledig overzicht de webpagina van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De stoffen zijn ingedeeld in ADR-klassen, dit zijn klassen die zijn vastgelegd in de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Door te voldoen aan de richtlijn beschermt u uw personeel, uzelf, maar ook het milieu tegen de risico’s die het opslaan van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt.

Onze producten voldoen aan de PGS 15 richtlijn

Wanneer uw bedrijf moet voldoen aan de richtlijn is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. Welke gevaarlijke stoffen slaat u op? Bij De Milieu Concurrent vindt u PGS 15 Chemie-opslagcontainers  en PGS 15 Gas-opslagcontainers . Deze voorzieningen voldoen aan de eisen volgens de wetgeving. Zowel voor het opslaan binnen als buiten bieden we voorzieningen. De producten zijn leverbaar met en zonder brandwerende eigenschappen.

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 zijn de gevaarlijke stoffen gedefinieerd en ingedeeld in verschillende klassen. Deze classificatie is conform de Europese overeenkomst ADR en kent dertien klassen. Hieronder ziet u een overzicht van deze klassen met daarbij voorbeelden van de bijbehorende gevaarlijke stoffen.

Classificatie gevaarlijke stoffen

OmschrijvingVoorbeeldenADR-klasse
Ontplofbare stoffen en voorwerpenZwart buskruit, vuurwerk, springstoffen, ontstekers1
GassenZuurstof, stikstof, kooldioxide, propaan, argon, acetyleen, aerosolen (spuitbussen)2
Brandbare vloeistoffenInkten, harsoplossingen, aardolieproducten, bepaalde oplosmiddelen3
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestandZwavel, metaalpoeders, wrijvingslucifers4.1
Voor zelfontbranding vatbare stoffenFosfor (wit of geel), diethylzink4.2
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelenNatrium, magnesiumpoeder, calciumcarbide4.3
Oxiderende stoffenKaliumpermanganaat, natriumchloraat5.1
Organische peroxidenDicumylperoxide, dipropionyl peroxide5.2
Giftige stoffenArseen, chloroform, kaliumcyanide, pesticiden6.1
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)Bacteriën, schimmels, virussen, parasieten, ziekenhuisafval6.2
Radioactieve stoffenUranium-238, kobalt-607
Bijtende stoffenZoutzuur, natriumhydroxide, zwavelzuur8
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpenLithiumbatterijen, polychloorfenolen, aquatoxische stoffen, genetisch gemodificeerde organismen9

ADR symbolen

Werkingssfeer van de PGS 15

De meeste ADR-klassen vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn, maar voor een aantal stoffen is een andere manier van opslaan vereist. In de tabel hieronder ziet u welke ADR-klassen wel en niet onder de werkingssfeer vallen.

Wel onder de werkingssfeer van de PGS 15Niet onder de werkingssfeer van de PGS 15
ADR-klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 en 8ADR-klassen 1 en 7
ADR-klasse 6.2 categorie I3 en I4 (ziekenhuisafval n.e.g., UN3291 en diagnostische monsters, UN3373)Overige stoffen van ADR-klasse 6.2
Milieugevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 m.u.v. genetisch gemodificeerde organismenOverige stoffen van ADR-klasse 9, genetisch gemodificeerde organismen
ADR-klasse 2 spuitbussen en gasflessen (de meest voorkomende gassen)Gasflessen met giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide)
ADR-klasse 5.2 bepaalde categorieën en verpakkingen tot maximaal 1000 kgADR-klasse 5.2 overig (hiervoor geldt CPR 3)
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelenNatrium, magnesiumpoeder, calciumcarbide
CMR-stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd in het ADRNitraathoudende meststoffen (hiervoor geldt CPR 1)
Gevaarlijke afvalstoffen met dezelfde chemische of fysische eigenschappen als bovengenoemde gevaarlijke stoffenOverige gevaarlijke stoffen
Bestrijdingsmiddelen tot 400 kg (valt onder Bestrijdingsmiddelenbesluit)

Wetgeving PGS 15

Als u gevaarlijke stoffen opslaat, dan bent u volgens de wet verplicht om aan de PGS 15-richtlijnen voldoen. Deze regels gelden voor de methode van opslaan, de locatie waar stoffen opgeslagen zijn, de werkomgeving en de brandveiligheid om de omgeving, mens en het milieu te beschermen. Het geheel van voorschriften, criteria en eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bekijkt u in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Veelgestelde vragen over Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Wanneer heb ik een PGS 15-opslagsysteem nodig?

De vereiste manier van opslaan is afhankelijk van de soort stof. Of u uw stoffen moet opslaan in een geschikte container of kast, ziet u in de tabel classificatie op deze pagina.

Vallen gaspatronen en gasaanstekers onder de werkingssfeer van PGS 15?

Ja. Gasaanstekers en gaspatronen dienen als spuitbussen opgeslagen te worden in containers of andere systemen volgens de PGS 15.

Waar kan ik de ADR downloaden?

De Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) kan via de website van de rijksoverheid gedownload worden:

Download ADR

Contact opnemen met De Milieu Concurrent

Heeft u een vraag over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, andere wetgeving of over onze producten? Neem gerust contact met ons op. We adviseren u graag en vrijblijvend over het opslaan van gevaarlijke stoffen en de verschillende producten voor het opslaan van stoffen. U belt ons via 035 – 533 78 30 of stuur een e-mail naar info@milieuconcurrent.nl.